IVF provrörsbefruktning

Patientsäkerhetsberättelse

Svenska regler anger att man ska ha en s.k. patientsäkerhetsberättelse. Såhär ser den ut för kliniken för kalenderåret 2011:

Patientsäkerhetsberättelse för kalenderåret 2011 upprättad 2012-03-09
Carl von Linné Kliniken (CvLK) bedriver gynekologisk öppenvård samt poliklinisk IVF-behandling (provrörsbefruktning).

Riskbedömning och utfall
Risken för patientskada vid öppenvårdsbesök måste anses vara försumbar. Inga operativa ingrepp utförs vid dessa besök. Hiss finns i markplan till mottagningen utan några trappor. Hyresvärden har under året installerat en ny modern hiss med minimal risk för avbrott. Hissdörrarna är nu av modern typ för att utesluta risk för klämskador.

IVF-behandling innebär hormonstimulering av äggstockarna samt ultraljudsledd punktion via slidan för uttagande av ägg.
Risker kan vara överstimuleringssyndrom (OHSS) som följd av äggstocksstimuleringen samt eventuellt blödning eller infektion efter punktionen. Samtliga läkare vid kliniken liksom övrig personal har mångårig vana med IVF-behandlingar vilket minskar risk för komplikationer.
Risken för OHSS rapporteras i Sverige vara ca 3-5 % men kan till stor del förebyggas med individuell bedömning av hormondoser och noggrann kontroll och dosanpassning under perioden med stimulering. Förekomsten av OHSS vid CvLK ligger under rapporterade nivåer. Inget fall av allvarlig OHSS har inträffat.
Blödningskomplikation efter uttag av ägg finns beskrivet historiskt till under 1 %. Vid CvLK har inget fall med komplicerande blödning förekommit under året.  
Infektion efter ägguttag finns beskrivet i litteraturen och risk för sådan är sannolikt störst hos patienter med chokladcystor (endometriom) eller vätskefyllda äggledare (hydrosalpinx). Rutinmässigt ger vi profylax med antibiotika vid dessa fall. Två fall med misstänkt infektion har inträffat under 2011. Bägge tillfrisknade helt efter adekvat behandling.

Säkerhetsarbetet
CvLK är certifierat enligt ISO 9001 med årlig revision av Den Norske Veritas (DNV). Certifieringen innebär dokumentstyrda rutiner för arbetsmetoder samt rutin för rapportering av eventuella avvikelser. Skriftliga instruktioner med beskrivning av symtom att rapportera ges till varje patient i samband med uttagande av ägg. Genomgång av avvikelser och korrigerande åtgärder görs på återkommande personalmöten.
Under året har rutinmässig inspektion av verksamheten utförts av Socialstyrelsen. De två synpunkter som framkom var behov av tydliga kontrakt med samarbetsdoktorer där ansvarsfördelningen mellan CvLK och respektive doktor framgår samt tydlig skriftlig dokumentation om hur eventuella komplikationer ska rapporteras till Socialstyrelsen. Efter åtgärd av dessa punkter utfärdades nytt tillstånd för att bedriva verksamheten.

Sammanfattning
Under kalenderåret 2011 har inga patientskador rapporterats. Inte heller har några allvarliga blödningskomplikationer eller infektioner inträffat. Enstaka patienter har fått någon form av OHSS. Dessa har handlagts enligt rutin utan bestående men för patienten.

Ansvar
VD ansvarar för att patientsäkerhetslagen följs och att säkerhetsberättelse blir upprättad.

Torbjörn Bergh